Όροι χρήσης

  1. Προοίμιο:

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.respectlife.gr , τον οποίο  η Αλεξάνδρα Μανουσάκη (εφεξής «ιδιοκτήτρια») έχει δημιουργήσει με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με ειδικές ανάγκες κατά τις μετακινήσεις τους στην πόλη.

Στους παρόντες Όρους Χρήσης  υπάγονται  όλες οι  ιστοσελίδες, που φιλοξενούνται στον προαναφερομένο  ιστοχώρο της «ιδιοκτήτριας»  (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Στους  Όρους Χρήσης  της Ιστοσελίδας, δεν υπάγονται οι ιστοσελίδες, που φιλοξενούνται από οργανώσεις με διαφορετικό ιστοχώρο,  με τα οποία μπορεί να γίνεται διασύνδεση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες των ιστοσελίδων αυτών οφείλουν απαραιτήτως να ενημερώνονται για την πολιτική προστασίας των επιμέρους ιστοσελίδων, που επισκέπτονται.

  1. Προϋποθέσεις Χρήσης:

Οι επισκέπτες/ χρήστες  της  Ιστοσελίδας (εφεξής «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους αυτής. Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, οφείλει να απέχει από τη  χρήση των υπηρεσιών της.

Οι Όροι Χρήσης  ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (εφεξής «περιεχόμενο») που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδία απεικονίσεις, video, ήχους, αρχεία.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποτεδήποτε  και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν την Ιστοσελίδα  για ενδεχόμενες αλλαγές των Όρων Χρήσης της και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης αυτής.

  1. Ευθύνη  Χρηστών:

Οι  χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση  της Ιστοσελίδας  και σε σχέση με αυτήν. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί  στην «ιδιοκτήτρια», αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία η «ιδιοκτήτρια» εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει αυτήν  για την επωμιζόμενη ζημία της.

Ειδικότερα οι χρήστες έχουν δικαίωμα να αναρτούν φωτογραφίες ή video με περιεχόμενο σύμφωνο με τους σκοπούς του παρόντος site και με την ενέργεια τους αυτή δηλώνουν ότι δεν έχουν ούτε διατηρούν αυτοί και τα πρόσωπα που εμφανίζονται στα αναρτώμενα video και φωτογραφίες  ουδεμία αξίωση χρηματικής τους ικανοποίησης από τους (ιδιοκτήτες) του site.

Οι χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ανάρτηση φωτογραφιών ή video, τα οποία δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν τα χρηστά ήθη, να είναι αντικείμενα κλοπής ή να παραβιάζουν τους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι πλήρως υπεύθυνοι, αστικά και ποινικά, στην περίπτωση κατά την οποία τρίτο πρόσωπο που θεωρεί ότι προσβάλλεται από την ανάρτηση τους, αξιώσει αποζημίωση ή  με άλλο τρόπο ικανοποίηση του.

Οι χρήστες που αναρτούν φωτογραφίες ή video φέρουν την πλήρη ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε αυτά δεν είναι σύμφωνα με την ανάρτηση και ουδεμία τέτοια ευθύνη φέρει η «ιδιοκτήτρια».

 

  1. Περιορισμός Ευθύνης της Ιδιοκτήτριας:

Η «ιδιοκτήτρια» επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της Ιστοσελίδας της, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

Η  «ιδιοκτήτρια» δεν μπορεί, ωστόσο, να εγγυηθεί σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία  περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της «ιδιοκτήτριας» για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας από τη  χρήση αυτής, στην  οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Ομοίως, η «ιδιοκτήτρια»  δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας τίθεται στη διάθεση των χρηστών της, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η «ιδιοκτήτρια» δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές από οποιεσδήποτε αξιώσεις  τρίτων μερών τυχόν  προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η «ιδιοκτήτρια» είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα:

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της «ιδιοκτήτριας»  και προστατεύεται από  τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Η «ιδιοκτήτρια» διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, αναφορικά με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας  και τα αντίγραφα, που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους χρήστες της για προσωπική χρήση και  υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς ειδοποίηση, κατά την κρίση της «ιδιοκτήτρια». Δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή  διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της «ιδιοκτήτριας».

6.Ανήλικοι χρήστες:

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

  1. Πρόσβαση στις πληροφορίες:

Για κάθε  πραγματοποίηση δωρεάς , απαιτείται  η συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών  . Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη,  παραμένει αυστηρά απόρρητο. Η εκ μέρους  του χρήστη  προσκόμιση των προσωπικών του  δεδομένων, συνεπάγεται αυτομάτως και τη συναίνεσή του στη χρήση των δεδομένων αυτών, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

Σε καμία άλλη περίπτωση η «ιδιοκτήτρια»  δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας της, χωρίς πρότερη δική τους  συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης  οδού.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης η -  χωρίς την πρότερη συναίνεσή των χρηστών της Ιστοσελίδας -  συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν προσκομιστεί ηλεκτρονικά.

  1. Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών:

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να  διαγραφεί από την Ιστοσελίδα της «ιδιοκτήτριας» μια πληροφορία  που τον αφορά, η «ιδιοκτήτρια» θα ενεργήσει έτσι ώστε να γίνει άμεσα η αλλαγή.

Η «ιδιοκτήτρια»  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύονται  τα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της, αλλά η προστασία των κωδικών πρόσβασής σε αυτήν, εξαρτάται και από τους ίδιους τους χρήστες.

9.Ασφάλεια συναλλαγών:

Η «ιδιοκτήτρια» δεσμεύεται, όσον αφορά την κατά το δυνατό εξασφάλιση της ασφάλειας, του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, που συλλέγει, σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας της.

Ειδικότερα, η «ιδιοκτήτρια» έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών  από απώλεια, ή από οποιασδήποτε μορφής  παράνομη επεξεργασία.

  1. Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου:

Η χρήση της   Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή  της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερομένων  Όρων  Χρήσης της Ιστοσελίδας.

11.Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι:

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διάταξη των  Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει να ισχύει αυτοδικαίως, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «ιδιοκτήτρια» και των χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει αποκλειστικά αυτούς.

Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές, που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και  υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Χανίων.